tisdag 29 maj 2018

Dynamic serverside validation of form data

public class FormValidationHelper
{
  public TValidationResult DoDynamicValidation(TModel model, string methodBody)
  {
    var result = CompileWebFormValidationScript(methodBody);
    return result.Assembly == null ? default(TValidationResult) : result.Assembly.ExecuteFromAssembly("DynamicValidator", "Validate", new object[] { model });
  }

  public static CompilationResult CompileWebFormValidationScript(string script)
  {
    var references = new[]
    {
      MetadataReference.CreateFromFile(typeof (object).Assembly.Location),
      MetadataReference.CreateFromFile(typeof (TValidationResult).Assembly.Location),
      MetadataReference.CreateFromFile(typeof (TModel).Assembly.Location)
    };
    var dynamicCompiler = new DynamicCompiler();
    var result = dynamicCompiler.CompileSourceRoslyn(references,
      @"using " + typeof (TModel).Namespace + @";
          using " + typeof (TValidationResult).Namespace + @";

          public class DynamicValidator
          {
            public " + typeof (TValidationResult).Name + @" Validate(" + typeof (TModel).Name + @" model)
            {
              " + script + @"
            }
          }
        ");
    return result;
  }
}

public class FormValidationResult
{
  public bool HasError { get; }
  public string Message { get; }
  public string FieldName { get; }

  public WebFormValidationResult()
  {
    HasError = false;
    Message = string.Empty;
    FieldName = string.Empty;
  }

  public WebFormValidationResult(bool hasError, string message, string fieldName)
  {
    HasError = hasError;
    Message = message;
    FieldName = fieldName;
  }

  public override string ToString()
  {
    return $"HasError: {HasError}, Message: {Message}, FieldName: {FieldName}";
  }
}
Use like so:
var validationScript = "return new FormValidationResult(model.FirstName == \"John\");"
var model = new FormModel { FirstName = "Lars", LastName = "Doe", Age = 61 };
var validationHelper = new FormValidationHelper();
var result = validationHelper.DoDynamicValidation(model, validationScript);

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar